Pk-seudulla muovin kierto kuudesta kuuteenkymmeneen prosenttiin

Kaikki muovi kiertää

Kaikki muovi kiertää -kokonaisuuden tavoite on saada kaikki pääkaupunkiseudun ja Lahden kierrätyskelpoinen muovi kiertämään entistä tehokkaammin. Yksityisen ja julkisen puolen toimijoista koostuva ekosysteemi kehittää vaikuttavia tekoja yhteisen tavoitteen toteutumiseksi. Kaikki muovi kiertää -kokonaisuudessa monipuolinen joukko alueen toimijoita on sitoutunut tavoitteeseen nostaa uusiomateriaaliksi kierrätettävän muovin määrää maksimaalisesti. Nyt kaikesta pk-seudun kierrätyskelpoisesta muovista kiertää vain 6 %. Enimmillään siitä voisi kiertää 70 %.


Smart & Clean -säätiön esiselvityksen mukaan kaikesta pääkaupunkiseudun kierrätyskelpoisesta muovista jalostetaan uudeksi materiaaliksi vain murto-osa. 6 % on arvio, sillä muovin kiertotaloudesta ei ole riittävästi hyvää dataa. 

On merkittävä ongelma, ettei muovijätteen kierrätyspotentiaalia hyödynnetä tarpeeksi. Maailmanlaajuisesti muovia heitetään vuosittain hukkaan jopa 120:n miljardin dollarin edestä.*

*Ellen MacArthur Foundation (2016).

 

Kaikki muovi kiertää -kokonaisuuden päätavoite on, että nykyisen 6 prosentin sijaan pääkaupunkiseudun muoveista kiertäisi 60–70 prosenttia. Muovin valmistamisesta ja polttamisesta syntyy hiilidioksidipäästöjä. Jos muovi kiertäisi uudelleen materiaaliksi, polttamisesta aiheutuvilta päästöiltä vältyttäisiin. Muovin polttamisen lopettaminen vähentäisi hiilidioksidipäästöjä pääkaupunkiseudulla 336 000:lla tonnilla. Luku vastaa n. 80 000 pääkaupunkilaisen vuosittaisia päästöjä. Kehitämme seurantatyökalun, jolla mitataan tavoitteen toteutumista.

Kaupungit ja yritykset kehittävät yhdessä ratkaisuja Helsingin seudulla ja Lahdessa käytetyn muovin uudelleenkäyttöön. Nyt esimerkiksi kotitalouksista ja rakennus- ja palvelualan yrityksistä kertyy muovituotteita ja materiaaleja, joiden kierrättäminen on mahdotonta, suppeaa tai tehotonta.

Tavoitteeseen sitoutuneet tahot kehittävät muoviongelman ratkaisemiseksi skaalattavia ratkaisuja, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta ja edistävät kiertotaloutta. Ratkaisuista syntyy kestävää liiketoimintaa. Näin pyritään vahvistamaan kierrätysmuovituotteiden markkinoita ja kasvattamaan pääkaupunkiseudun ja Lahden toimijoiden hiilikädenjälkeä.

Kaikki kierrätyskelpoinen muovi saadaan kiertämään kymmenen toimenpiteen ja niiden alaisten projektien avulla. Toimenpiteet on listattu alla olevaan kuvioon.

 

 

Näin kokonaisvaltaista lähestymistapaa muovin kierrättämisen haasteiden ratkaisuksi ei ole aiemmin ollut Suomessa. Muutoskokonaisuuden tavoite on kattaa kokonaisvaltaisesti koko muovin elinkaari tuotesuunnittelusta keräykseen ja uudelleenkäsittelystä uusiksi tuotteiksi. 

Kumppanit

Kaikki muovi kiertää -kokonaisuutta johtaa ydinkumppaneista koostuva ohjausryhmä. Siinä ovat tällä hetkellä mukana Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, HSY, VTT, Fortum, Lassila & Tikanoja ja Siemens. Muovin kiertoa edistäviin toimenpiteisiin kerätään aina erikseen ryhmä toimijoita, jotka saavat muutosteon aikaiseksi.

Tavoitteena on löytää liiketoimintalähtöisiä ratkaisuja, joita voi viedä maailmalle. Smart & Clean -yhteisö kutsuu mukaan kaikki aiheesta kiinnostuneet toimijat.

Missä mennään

Smart & Clean säätiön toiminnan päättyessä Kaikki muovi kiertää -ekosysteemin toiminta jatkuu pääkaupunkiseudulla Espoon kaupungin koordinoimana hankeyhteistyönä kunnianhimoista kierrätysastetavoitetta kohti. Ekosysteemi toteuttaa monenkeskeisellä yhteistyöllä toimia muovin kierrätysasteen nostamiseksi pääkaupunkiseudulla.

Esimerkkejä meneillään olevista ja toteutuneista hankkeista, joissa Kaikki muovi kiertää ‐osapuolet ovat aktiivisia Muovin arvoketjun vaihe
Kaikki muovi kiertää kouluissa -kampanja Keräys & lajittelu
Monilokerokeräyksen pilotointi Keräys & lajittelu
Pientalojen kimppakeräyksen palvelumuotoilu Keräys & lajittelu
Selvitys kaupungin vaikutusmahdollisuuksista rakentamisen ja työmaiden muovin vähentämiseksi ja kierrättämiseksi Keräys & lajittelu
MoPo-hankkeen polystyreenin keräyspilotti Keräys & lajittelu
HNRY-kehityshankkeen muovinkeräyspilotti satamassa Keräys & lajittelu
Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) Keräys & lajittelu
Muovin keräys- ja kierrätyskokeiluita Itämerihaasteen nopeissa kokeiluissa Keräys & lajittelu
Rakentamisen muovien keräys ja käsittely Keräys & lajittelu
Valistus ja tiedotus muovien keräyksestä ja lajittelusta yrityskentälle Keräys & lajittelu
Muovin keräys Sortti-asemilla Keräys & lajittelu ja Kierrätys
Plastic Declaration Keräys & lajittelu ja Käyttö
Roskaantumisen hillinnän ohjelma Keräys & lajittelu ja Käyttö
PlastIn- hanke kehittää haastavien muovijakeiden kierrättämistä Kierrätys
Muovien kierrätyksen elinkaarianalyyseja Kierrätys
Plast2recycle -hanke Kierrätys
Kemiallisten ja termokemiallisten käsittelyteknologioiden kehitystä useassa hankkeessa (NonTox, Kelmuvex, Cleantech Garden, Bioruukki, ym) Kierrätys
Kuluttajapakkausten kierrätyksen kehittäminen  Kierrätys ja Käyttö
Tutkielma infrarakentamisen muoveista Käyttö
Muovi hankinnoissa Hankinnat ja Käyttö
Kierto- ja jakamistalouden tiekartan toimenpiteet Hankinnat ja Käyttö
Selvitys viherrakentamisen synteettisistä materiaaleista ja mikromuoveista Hankinnat ja Käyttö
Circular Design Challenge ja Circular Design Network Tuotanto
Tuotekehitys kierrätysmateriaalista Tuotanto
Muovin tarina – roskasta tuotteeksi Koko materiaalikierto
Circular Economy of Plastics discussion paper Koko materiaalikierto
Tuotekohtaiset suljetun kierron esimerkit Koko materiaalikierto

Yli puolet toimenpiteistä kohdistuu muovin keräys ja lajittelu -vaiheeseen ja muut osa-alueet ovat toistaiseksi jääneet vähäisemmälle huomiolle.

Lisää muovin kiertoa edistäviä ja vaikuttavia toimia kaivataan erityisesti pullonkaula-alueille, joita ovat mm. kovamuovin kierrätyskapasiteetin kasvattaminen, kemiallisten kierrätysteknologioiden kehittäminen, kierrätetyn materiaalien hyödyntäminen muovituotteissa ja kysynnän luominen uusiomuovituotteille kuluttajamarkkinoilla.

Kokonaisuuden johtaminen edellyttää riittävää tietopohjaa toimenpiteiden vaikutuksista ja keskinäisistä riippuvuuksista. Ekosysteemin käyttöön on tuotettu dataa ja mallinnustyökaluja muovin kierron eri vaiheista. Selvitystyötä jatketaan parhaillaan keskittyen rakennus- ja purkutyömaiden muoveihin.

Tehty

Tekeillä

Miten mukaan?

Kontaktihenkilö:

Reetta Jänis
Espoon kaupunki
reetta.janis@espoo.fi


Lisää aiheesta