Pääkaupunki­seudun Smart & Clean -säätiö

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö on Helsingin seudun kaupunkien, yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä Suomen valtion yhteinen viisivuotinen muutosprojekti, jossa on mukana 29 kumppania julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Säätiö orkestroi vaikuttavia ilmastoratkaisuja kaupunkien systeemisiin haasteisiin liikenteessä, energiassa, rakentamisessa sekä jäte- ja vesisektorilla. Päästöjä vähentävät ratkaisut synnyttävät myös uudenlaista liiketoimintaa ja niistä syntyy vientireferenssejä yrityksille. Säätiön toiminta-aika on 2016–2021.

Orkestraattorin rooli on uusi ja tärkeä systeemisen muutoksen johtamisessa. Avain on saada oikeat ihmiset ja organisaatiot yhteen ja saada heidät työskentelemään yhdessä keskenään riippuvaisessa ekosysteemissä.

Orkestraattori:

Kerää dataa ja laskee vaikutukset
Luo kokonaiskuvan haluttuun muutokseen vaadittavista toimenpiteistä
Tunnistaa kaikki muutoksen tekemiseksi tarvittavat toimijat
Tunnistaa ja yhdistää toimijat
Tunnistaa oikeat toimet, joilla on eniten vaikutusta (dataa hyödyntäen)
Luo johtamismalleja, jotka jotka havainnollistavat
yksittäisille toimijoille heidän toimiensa vuorovaikutteisuuden ja sen, että joskus yksittäisten organisaatioiden täytyy tehdä kompromisseja yhteisen tavoitteen eteen
Tiedottaa ja markkinoi ekosysteemiä ja ratkaisu(j)a
Vahvistaa luottamusta neutraalina toimijana
Kehittää valmiuksia ja kerää tietoa

Säätiöllä on innovatiivinen, pitkäaikainen rahoitus- ja hallintomalli. Sen toiminta rahoitetaan kumppaneiden lahjoituksilla ja avustuksilla ja hallitus koostuu kumppanitoimijoiden toimitusjohtajista, kaupunginjohtajista ja muista johtotason henkilöistä.

Smart & Clean pyrkii luomaan toimintamallin, joka edistää yhteistyössä tehtävää systeemistä muutosta 1,5°C yhteiskuntaan.

 

Maailmanluokan referenssi­alue

Smart & Clean -projekti käynnistettiin, koska maailma tarvitsee ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja resurssien kestävään käyttöön. Suomi tarvitsee maailmanluokan referenssialueen ja näyteikkunan vauhdittamaan älyratkaisujen ja puhtaan teknologian liiketoimintaa sekä vientiä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Helsingin seudusta luodaan yhdessä paikka, jossa elinkeinoelämä vauhdittaa ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja auttaa kaupunkeja luomaan asukkailleen parempaa elämänlaatua. Samalla kaupunkeihin kertyy uutta osaamista ja niitä kehitetään yhdessä uudella tavalla.

1,5°C ­ratkaisuja maailman kaupun­keihin

Smart & Clean -muutostekojen täytyy täyttää viisi vaikuttavuuskriteeriä. Nämä teot vähentävät päästöjä, parantavat kaupunkilaisten elämänlaatua ja edistävät resurssien hyödyntämistä tehokkaammin. Niiden tekijät tulevat sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, yli kaupunki- ja sektorirajojen. Muutosprojekteilla luodaan uutta liiketoimintaa ja yrityksille pääkaupunkiseudulla testattuja, kansainvälisesti kiinnostavia referenssejä. Näin hyvinvointi lisääntyy ja kestävät ratkaisut yleistyvät maailmanlaajuisesti.

kriteeri-resurssitehokkuus-sininen
Päästö­vähennykset

Muutosprojekteissa vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja/tai edistetään kiertotaloutta. Esimerkiksi Renovation leap -projektissa tehdään vanhoista rakennuksista älykkäitä ja energiatehokkaita uudenlaisilla peruskorjauskonsepteilla.

kriteeri-elamanlaatu-sininen2
Elämän­laatu

Muutosprojektit mahdollistavat kaupunkilaisten kestävät valinnat ja parantavat elämänlaatua. Esimerkiksi järvien vesiä puhdistetaan hulevesiprojektissa mikromuoveista ja tiheämpi ilmanlaadun mittausverkosto mahdollistaa tehokkaammat ilmanlaadun parantamistoimenpiteet.

kriteeri-liiketoimintapotentiaali-sininen
Liiketoiminta­potentiaali

Muutosprojekteissa kehitetään kestävää liiketoimintaa yrityksille ja lähtökohtana on niiden skaalautuminen piloteista menestyviksi ratkaisuiksi ja palveluiksi Suomessa ja globaalisti.

kriteeri-referenssiarvo-sininen
Edellä­kävijyys

Smart & Clean -muutosten tulee luoda yrityksille kotimarkkinareferenssejä. Niiden tulee siis olla kansainvälisesti kiinnostavia.

kriteeri-yhteistyo-sininen
Yhteis­työ

Muutosprojekteissa on aina mukana sekä yksityisiä että julkisia toimijoita.

Tavoitteena pysyvä muutos

Uudenlaisen yhdessä tekemisen tavoitteena on pysyvä toimintamalli, jossa Helsingin seudulle syntyy vaikuttavia ilmasto- ja kertotalousratkaisuja, uusia innovaatioita, kestävää kasvua ja työpaikkoja. Käänteentekeviä ilmastoratkaisuja voidaan saada aikaan ainoastaan rajat ylittävällä yhteistyöllä.