Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö

Tavoitteena on, että pääkaupunkiseutu ja Lahti ovat vuonna 2021 maailman parhaita testialueita älykkäille ja puhtaille ratkaisuille. Smart & Clean -projekti on määräaikainen, yleishyödyllinen säätiö. Se ei siis ole perinteinen projektiorganisaatio tai rahoittaja. Säätiö toimii vuosina 2016–2021 ja toimintansa aikana se haastaa ja kerää yhteen rajat ylittäviä aloitteita, joilla pääkaupunkiseutulaiset taistelevat ilmastonmuutosta vastaan ja edistävät kiertotaloutta. Keräämällä eri toimijat yhteen, tehdään niin merkittäviä kaupunkilaisten elämää parantavia muutoksia, että ne halutaan ottaa käyttöön myös muualla. Nämä Helsingin seudulla todistetusti toimivat konseptit toimivat referensseinä yrityksille ja luovat uutta liiketoimintaa. Kunnianhimoisten yhteistyöprojektien tavoitteena on luoda kasvua ja maailmanluokan läpimurtoja, jotka lisäävät pääkaupunkiseudun kansainvälistä vetovoimaa.

Smart & Cleanin muutoksia toteuttavat yritykset, kaupungit, tutkimuslaitokset ja valtio yhdessä. Ne voivat olla teknologioita, ratkaisuja tai palveluita kansalaisille esimerkiksi rakennetussa ympäristössä, energiajärjestelmässä ja liikkumisessa. Ratkaisuja toteutetaan yli kaupunki- ja sektorirajojen ja niiden ajureita ovat päättäjät, yrittäjät, tutkijat, kaupunkilaiset – me kaikki.

Miksi Smart & Clean -säätiö on olemassa?

Ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi on valjastettava jo käytössä olevat parhaat keinot ja kehitettävä uusia älykkäitä ratkaisuja. Älykkäät kaupungit nousevat yhteiseksi nimittäjäksi. Kaupungeissa kehitetään kestäviä ratkaisuja, joille on globaalisti valtava kysyntä. Sitran arvion mukaan kaupunkien älyratkaisujen markkinat ovat 1 500 miljardia euroa jo vuonna 2020.

Smart & Clean -säätiö perustettiin, koska Suomi tarvitsee maailmanluokan referenssialueen ja  näyteikkunan vauhdittamaan älyratkaisujen ja puhtaan teknologian liiketoimintaa. Samalla kaupunkeihin kertyy uutta osaamista ja niitä kehitetään yhdessä uudella tavalla. Tarve ja idea pääkaupunkiseudun cleantech-näyteikkunasta syntyi Sitran ja Climate Leadership Councilin (www.clc.fi) perustajäsenten keskuudessa. Smart & Clean -yhteistyöprojektia toteuttava määräaikainen säätiö perustettiin kesällä 2016.

Säätiöllä on kolme päätehtävää. Ensinnäkin se tukee ratkaisuja tarjoavien yritysten tuotekehitystä ja innovaatioiden kaupallistamista. Toiseksi se tukee viennin ja liikevaihdon kasvua. Kolmanneksi se kehittää kaupunkien osaamista, joka johtaa pysyviin toimintatapojen muutoksiin esimerkiksi innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa. Keskeistä on yhdistää digitaalisuus perinteisiin aloihin, sillä uusissa älykkäissä palveluissa on eniten kasvupotentiaalia. Smart & Clean toiminta myös kirittää kaupunkeja toteuttamaan ilmasto- ja ympäristötavoitteita nykyistä nopeammin ja kunnianhimoisemmin.

Säätiön viisivuotinen toiminta rahoitetaan lahjoituksilla ja avustuksilla. Niistä kolmannes tulee kaupungeilta ja Uudenmaan liitolta, kolmannes yrityksiltä ja tutkimuslaitoksilta sekä kolmannes Sitralta. Lisäksi valtio, pääkaupunkiseudun kaupungit, Lahti ja Uudenmaan liitto ovat solmineet puhtaita ja älykkäitä ratkaisuja edistävän kasvusopimuksen vuosille 2016-2018. Sopimuksen ytimessä on sellaisten strategisten kehittämiskohteiden ja tavoitteiden tunnistaminen, joihin sekä kaupungit että valtio voivat kohdistaa resursseja ja sitoutua yhdessä.

Mitkä ovat Smart & Cleanin tavoitteet?

Vuoteen 2021 mennessä pääkaupunkiseutu ja Lahti ovat näyteikkunoita suomalaisten ja kansainvälisten yritysten liiketoiminnan parhaille tuotteille ja palveluille. Ne antavat esimerkkiä siitä, miten digitalisaation ja kiertotalouden luomien mahdollisuuksien avulla päästöt vähenevät ja arjesta tulee sujuvampaa sekä elinympäristöstä viihtyisämpi. Pääkaupunkiseudulla yhteistyössä syntyneitä ratkaisuja ja toimintatapoja otetaan vakituiseen käyttöön ja viedään ulkomaille.

Minkälaisia Smart & Clean -teot ovat?

Smart & Clean on asettanut kriteerit, jotka ohjaavat säätiön työtä. Smart & Clean -tekojen tulee parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua, vähentää päästöjä ja hyödyntää resursseja tehokkaammin. Tekijöiden on tultava sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, yli kaupunki- ja sektorirajojen. Smart & Clean -tekojen on luotava uutta liiketoimintaa ja yrityksille kansainvälisesti kiinnostavia referenssejä kotimarkkinoilta. Noudattamalla näitä kriteereitä saavutetaan muutoksia, joiden myötä Helsingin seudusta tulee maailman paras testialue älykkäille ja puhtaille ratkaisuille.