Pääkaupunki­seudun Smart & Clean -säätiö

Smart & Clean -säätiö orkestroi vaikuttavia ilmastoratkaisuja kaupunkien systeemisiin haasteisiin liikenteessä, energiassa, rakentamisessa sekä jäte- ja vesisektorilla. Ratkaisuilla mahdollistetaan kaupunkilaisten hyvä ja ilmastopositiivinen elämä.

Smart & Clean on Helsingin seudun kaupunkien, yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä Suomen valtion yhteinen työkalu vaikuttavien ilmastoratkaisujen synnyttämiseen. Päästöjä vähentävät ratkaisut synnyttävät myös uudenlaista liiketoimintaa ja niistä syntyy vientireferenssejä yrityksille. Parhaat Helsingin seudulla kehitetyt ratkaisut viedään maailmalle, jossa ne vähentävät päästöjä ja parantavat ihmisten elämänlaatua.

Säätiössä ovat mukana kumppaneina Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Lahti, Uudenmaan liitto, AFRY, Caverion, Fortum, Gaia, Gasum, Helen, KONE, Lassila & Tikanoja, Neste, Ramirent, Siemens, St1, Vaisala, YIT, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, LUT-yliopisto, VTT, Sitra, Business Finland, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö. Säätiön toiminta-aika on 2016–2021. Säätiön toiminta rahoitetaan kumppaneiden lahjoituksilla ja avustuksilla.

 

Tapamme rakentaa vaikuttavia 1,5 asteen ratkaisuja

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen alle 1,5°C vaatii kiireellisiä ja mittavia päästövähennyksiä sekä elämäntapamuutoksia. Vaaditut muutokset ovat niin kokonaisvaltaisia, että yksittäiset teot tai hankkeet eivät riitä muuttamaan yhteiskunnan rakenteita riittävän nopeasti. Muutokseen tarvitaan useita samanaikaisia tekoja älykkäästä sääntelystä teknologiaratkaisuihin ja käytöksen muutokseen. Vaikuttavuuden saavuttaminen ilmastohaasteiden ratkaisemiseksi edellyttää parempaa kokonaisuuden hallintaa. 

Säätiö käyttää ekosysteemien rakentamiseen ja tavoiteltujen ilmastoratkaisujen kokonaisuuden rakentamiseen ”donitsi” työkalua. Sen avulla voidaan havainnollistaa muutoksen monimutkaisuus ja kuvata kaikki ne toimet, joita tarvitaan, jotta määritetty päämäärä voisi toteutua. Kun toimenpiteille määritetään vastuutahot, samalla muodostetaan pohja tarvelähtöiselle ekosysteemille, missä kaikilla osapuolilla on selkeä rooli.

Ensimmäiseksi katsotaan, mihin kannattaa tarttua, jotta vaikutus olisi mahdollisimman suuri.

 

 

Tärkeintä on selvittää aluksi, minkälainen päästövähenemä olisi mahdollista saavuttaa systeemisellä muutoksella. Esimerkiksi Kaikki muovi kiertää -kokonaisuudessa arvioitiin ennen hankkeen aloittamista, että muovin suljetulla kierrolla voitaisiin vähentää 80 000 ihmisen vuosittaisten päästöjen verran hiilidioksidipäästöjä. Tämän jälkeen kootaan yhteen tarvittavat toimijat ja yritykset sekä muodostetaan ymmärrys siitä, mitä kokonaisvaltainen muutos vaatii.

Mallin keskiössä on tavoite, esimerkiksi 1,5°C kaupunki. Ensimmäisellä kehällä ovat ne teot, jotka pitää vähintään huomioida muutoksen tekemiseksi. Nämä vaihtelevat ratkaisu- ja kehitysekosysteemin rakentamisesta ja toimijoiden roolien tunnistamisesta testialustoihin ja testaustoiminnasta datan keräämiseen. Tämän jälkeen säätiö arvioi tekemistä vielä omien kriteeriensä kautta. Jokaisen projektin tulee siis 1) tuoda päästövähenemiä, 2) parantaa ihmisten elämänlaatua, 3) ratkaisuissa täytyy olla mahdollisuus uudelle liiketoiminnalle, 4) niiden täytyy olla niin edistyksellisiä, että ratkaisuista syntyy yrityksille referenssejä, 5) muutosprosesseissa tulee aina olla mukana julkisia ja yksityisiä toimijoita. 

 

 

Kun data on kerätty ja mahdollinen vaikuttavuus on laskettu ja arvioitu, voidaan rakentaa uusia systeemisen muutoksen työkaluja, joissa on keskiössä yksityiskohtaisempi tavoite, kuten esimerkiksi Kaikki muovi kiertää. Tämä jälkeen ensimmäiselle kehälle mietitään edellisen piirakan mukaisesti tärkeimmät kokonaisuudet. Toiselle kehälle tuodaan kyseiseen kokonaisuuteen liittyvät konkreettiset muutosteot tai -hankkeet. Lisäksi kehän ulkopuolelle voi vielä lisätä mahdolliset toimijat.

 

Smart & Clean -yhteisö rakentaa vaikuttavuutta

Konkreettisista projekteista on vuosien 2016–2019 aikana kertynyt arvokasta oppia siitä, miten nopeutetaan toimivien ekosysteemien syntymistä, miten kasvatetaan niiden kehittämien ratkaisujen vaikuttavuutta ja miten skaalataan ekosysteemejä ja/tai ratkaisuja vientimarkkinoille:

1. Vaikuttavien 1,5 asteen ilmastotekojen rakentaminen alkaa tunnistamalla kaupunkiympäristön systeemisiä haasteita, joihin ratkaisuja kaivataan. 

2. Uusien muutosprojektien yhteinen tavoite perustellaan vaikuttavuusarviolla (esim. päästövähenemä – ja liiketoimintapotentiaali).

3. Hankkeiden käynnistäjäksi tarvitaan orkestraattori, joka kykenee tuomaan yhteen kaikki toimijat, joita tarvitaan saavuttamaan tavoiteltu lopputulos. 

4. Paras lopputulos saavutetaan, jos kukin hankkeeseen osallistuja tulee mukaan ydinliiketoiminnallaan ja ymmärtää, että ekosysteemissä kukin toimija tarvitsee toistaan.

5. Kaupunkien tarjoamat kokeilualustat (infrastuktuuri ja palvelutoiminta) tuovat hankkeet alusta asti todelliseen toimintaympäristöön ja samalla luodaan myös yrityksille oikeita referenssejä. 

6. Regulaatio on hyvä työkalu, jolla ilmastoon liittyviä innovaatiota voidaan sysätä nopeammin liikkeelle. 

7. Ekosysteemien toimintaan sekä kansainväliselle ekosysteemiskaalautumiselle täytyy kehittää parempia rahoitus- tai kansainvälisen liiketoiminnan tukitoimia.

Maailmanluokan referenssi­alue

Smart & Clean -projekti käynnistettiin, koska maailma tarvitsee ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja resurssien kestävään käyttöön. Suomi tarvitsee maailmanluokan referenssialueen ja näyteikkunan vauhdittamaan älyratkaisujen ja puhtaan teknologian liiketoimintaa sekä vientiä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Helsingin seudusta luodaan yhdessä paikka, jossa elinkeinoelämä vauhdittaa ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja auttaa kaupunkeja luomaan asukkailleen parempaa elämänlaatua. Samalla kaupunkeihin kertyy uutta osaamista ja niitä kehitetään yhdessä uudella tavalla.

1,5°C ­ratkaisuja maailman kaupun­keihin

Smart & Clean -muutostekojen täytyy täyttää viisi vaikuttavuuskriteeriä. Nämä teot vähentävät päästöjä, parantavat kaupunkilaisten elämänlaatua ja edistävät resurssien hyödyntämistä tehokkaammin. Niiden tekijät tulevat sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, yli kaupunki- ja sektorirajojen. Muutosprojekteilla luodaan uutta liiketoimintaa ja yrityksille pääkaupunkiseudulla testattuja, kansainvälisesti kiinnostavia referenssejä. Näin hyvinvointi lisääntyy ja kestävät ratkaisut yleistyvät maailmanlaajuisesti.

kriteeri-resurssitehokkuus-sininen
Päästö­vähennykset

Muutosprojekteissa vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja/tai edistetään kiertotaloutta. Esimerkiksi Renovation leap -projektissa tehdään vanhoista rakennuksista älykkäitä ja energiatehokkaita uudenlaisilla peruskorjauskonsepteilla.

kriteeri-elamanlaatu-sininen2
Elämän­laatu

Muutosprojektit mahdollistavat kaupunkilaisten kestävät valinnat ja parantavat elämänlaatua. Esimerkiksi järvien vesiä puhdistetaan hulevesiprojektissa mikromuoveista ja tiheämpi ilmanlaadun mittausverkosto mahdollistaa tehokkaammat ilmanlaadun parantamistoimenpiteet.

kriteeri-liiketoimintapotentiaali-sininen
Liiketoiminta­potentiaali

Muutosprojekteissa kehitetään kestävää liiketoimintaa yrityksille ja lähtökohtana on niiden skaalautuminen piloteista menestyviksi ratkaisuiksi ja palveluiksi Suomessa ja globaalisti.

kriteeri-referenssiarvo-sininen
Edellä­kävijyys

Smart & Clean -muutosten tulee luoda yrityksille kotimarkkinareferenssejä. Niiden tulee siis olla kansainvälisesti kiinnostavia.

kriteeri-yhteistyo-sininen
Yhteis­työ

Muutosprojekteissa on aina mukana sekä yksityisiä että julkisia toimijoita.

Tavoitteena pysyvä muutos

Uudenlaisen yhdessä tekemisen tavoitteena on pysyvä toimintamalli, jossa julkisen ja yksityisen sektorin PPPP (Public-Private-People-Partnership) -yhteistyön avulla Helsingin seudulle syntyy vaikuttavia ilmasto- ja kertotalousratkaisuja, uusia innovaatioita, kestävää kasvua ja työpaikkoja. Tällaisille yhteistyömalleille on maailmalla suuri kysyntä, sillä ainoastaan rajat ylittävällä yhteistyöllä vastataan ilmastonmuutoksen ja globaalin kestävyyskriisin aiheuttamiin haasteisiin.