Muovi kiertää entistä paremmin ainutlaatuisen datamallin avulla

Näkökulma 20.02.2020

Oikeita päätöksiä varten täytyy tietää konkreettisten lukujen avulla, mitä oikeasti tapahtuu ja samalla ymmärtää iso kuva. Smart & Clean Kaikki muovi kiertää -kokonaisuus pystyy tekemään merkittäviä muutoksia muovin kiertoon ainutlaatuisen tietomallin avulla, ja näin saavuttamaan pakkausmuovin 80 prosentin kierrätysasteen.

Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että muoviongelman ratkaisemiseksi tarvitaan rohkeita tekoja. Muovilla, erityisesti pakkausmuovilla, on huono maine. On helppo ymmärtää miksi. Kansalaisten ja asiakkaiden innostamina hallitukset, vakiintuneet yritykset ja startupit miettivät, mitä voisivat tehdä ratkaistakseen ongelman.

Julkisen ja yksityisen sektorin ekosysteemissä on kuitenkin vaikeaa tunnistaa ja toteuttaa vaikuttavia muutoksia. Riskinä on, että tehdään vääriä asioita, jos toimet ja niiden vaikutukset ymmärretään väärin. Keskitymme usein asioihin, joita näemme tai joista kuulemme ja jätämme helposti huomioimatta oikeat, numeroiden vahvistamat, hankalat muutokset. Tämä tapahtuu erityisen usein tapauksissa, joissa oikeaa tietoa ei ole saatavilla ison kuvan ymmärtämiseksi.

Data ja sen mallinnus tarjoavat tähän ratkaisun. Tehdäksemme konkreettisen muutoksen Helsingin seudun muovijärjestelmään, Smart & Clean ja Taival Advisory loivat dynaamisen mallin, minkä avulla arvioidaan pakkausmuovin kokonaisvirtoja läpi koko järjestelmän raakamateriaalin tuonnista kierrätykseen. Mallilla pyrittiin osoittamaan, mitä toimia tarvitaan kierron ja kierrätyksen ekosysteemissä, jotta EU:n tavoite 50 prosentin kierrätysasteesta saavutettaisiin vuoteen 2025 mennessä. Malli osoitti, että pakkausmuoveista voisi kiertää uudelleen materiaaliksi 80 prosenttia kiertotalouden periaatteita noudattaen – lajitellen, keräten ja prosessoiden muovi uusiksi tuotteiksi.

Kaikki muovi kiertää -datamallin tieto pohjautuu moniin eri tutkimuksiin ja selvityksiin ja on mallinnettu arvoketjuna, jossa yhden toimenpiteen tuotos – kuten pakkausmuovin tuotanto – päätyy syötteeksi muihin toimintoihin. Lopputulos tarjoa tavan analysoida koko ekosysteemiä ja sen dynamiikkaa toisiinsa liittyvillä joukoilla lukuja. Työkalu mahdollistaa myös mitä-jos -tyyppisten skenaarioiden rakentamisen. Tämän avulla on mahdollista realistisesti arvioida, mitä toimia tarvitaan, jotta pääkaupunkiseudulla saavutetaan Kaikki muovi kiertää tavoitteet.

Tulevaisuudessa työkalua ja metodia voidaan käyttää entistä monimutkaisempien toimenpideketjujen arviointiin laajentamalla sitä esimerkiksi uusiin muovilajeihin ja muihin kierrätysmateriaaleihin. Malliin voidaan lisätä yritysten dataa tai rahan liikkeitä.  Jos käyttöliittymä pelillistetään, työkalua on mahdollista käyttää opetusvälineenä ja brändäykseen.

Tärkein oppi on kuitenkin yksinkertainen: määrittelemällä, mallintamalla ja yksinkertaistamalla voimme sitouttaa julkisen sektorin toimijat ja yritykset kiertotaloustoimiin sekä löytää niissä kaikille luontevat roolit.  Samalla voimme siirtää muovin ilmastoratkaisujen joukkoon sen sijaan, että se olisi vain osa ongelmaa. Kierrättämällä kaiken mahdollisen muovin uudelleen materiaaleiksi ja uusiotuotteiksi, voimme vähentää CO2 päästöjä 80 000 pääkaupunkiseutulaisen vuotuisten päästöjen verran.