Pääkaupunki­seudun Smart & Clean -säätiö

Smart & Clean kiihdyttää muutosta Helsingin seudulla niin, että pääkaupunkiseutu ja Lahti on vuonna 2021 maailman paras testialue älykkäille ja puhtaille 1,5°C ratkaisuille. Liikenteeseen, energiaan, asumiseen sekä vesi- ja jätesektoriin rakennettavat ratkaisut hillitsevät ilmastonmuutosta, edistävät kiertotaloutta ja luovat uutta liiketoimintaa.

Smart & Clean -säätiö on Helsingin seudun yritysten, kaupunkien, tutkimuslaitosten ja Suomen valtion yhteinen työkalu muutoksen johtamiseen. Viisivuotisen projektin tehtävä on kehittää, kiihdyttää ja orkestroida konkreettisia muutostekoja, jotka tarjoavat kaupunkilaisille mahdollisuuksia pienentää hiilijalanjälkeään ja parantaa elämänlaatuaan. Konkreettiset ratkaisut synnyttävät uudenlaista liiketoimintaa ja niistä syntyy vientireferenssejä yrityksille. Parhaat Helsingin seudulla kehitetyt ratkaisut viedään maailmalle, jossa ne vähentävät päästöjä ja parantavat ihmisten elämänlaatua.

Smart & Clean -säätiössä ovat mukana kumppaneina Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Lahti, Uudenmaan liitto, Caverion, Fortum, Gaia, Gasum, Helen, KONE, Lassila & Tikanoja, Neste, Pöyry, Ramirent, Siemens, St1, Vaisala, YIT, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, VTT, Sitra, Business Finland, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö. Säätiön toiminta-aika on 2016–2021. Säätiön toiminta rahoitetaan kumppaneiden lahjoituksilla ja avustuksilla.

Maailman­luokan referenssi­alue

Smart & Clean -projekti käynnistettiin, koska maailma tarvitsee ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja resurssien kestävään käyttöön. Suomi tarvitsee maailmanluokan referenssialueen ja näyteikkunan vauhdittamaan älyratkaisujen ja puhtaan teknologian liiketoimintaa sekä vientiä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Helsingin seudusta luodaan yhdessä paikka, jossa elinkeinoelämä vauhdittaa ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja auttaa kaupunkeja luomaan asukkailleen parempaa elämänlaatua. Samalla kaupunkeihin kertyy uutta osaamista ja niitä kehitetään yhdessä uudella tavalla.

Viisivuotinen muutosprojekti, eli Smart & Clean -säätiö, yhdistää toimijoita, nostaa toimien kunnianhimon tasoa ja kehittää puhtaita ja älykkäitä kaupunkiratkaisuja tekevää ekosysteemiä eteenpäin kohti maailman parasta testialuetta. Ainutlaatuista maailmassa on se, että mukana olevat yritykset, kaupungit, valtio, tutkimuslaitokset ja yliopistot ovat kaikki sitoutuneet yhdessä tekemiseen pitkäjänteisesti. Smart & Clean -kriteerejä noudattamalla mahdollistetaan siirtyminen aitoon kiertotalouskaupunkiin, älykkääseen kaupunkienergiaan, houkuttelevaan päästöttömään liikkumiseen, kaupunkilaisten resurssiviisauteen ja ympäristöpositiiviseen rakentamiseen.

Ilmasto­ratkaisuja maailman kaupun­keihin

Konkreettiset muutosprojektit ovat Smart & Clean -tekemisen keskiössä. Niissä syntyy ratkaisuja ja palveluja, joita yritykset tarjoavat kaupungistuvan maailman ongelmiin. Kaupungeissa voidaan tehdä muutoksia, joiden avulla ilmastonmuutokseen ja luonnonvaroihin liittyvä kestävyyskriisi käännetään mahdollisuuksiksi. Tuleva murros mahdollistaa kaupunkilaisten elämänlaatua parantavat toimintatavat. Uudenlaisesta yhteistyöstä syntyy innovaatioita, kuten tuotteita ja palveluita, joita suomalaisyritykset voivat viedä maailmalle.

Smart & Clean -muutostekojen täytyy täyttää viisi vaikuttavuuskriteeriä. Smart & Clean -teot vähentävät päästöjä, parantavat kaupunkilaisten elämänlaatua ja edistävät resurssien hyödyntämistä tehokkaammin. Niiden tekijät tulevat sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, yli kaupunki- ja sektorirajojen. Muutosprojekteilla luodaan uutta liiketoimintaa ja yrityksille pääkaupunkiseudulla testattuja, kansainvälisesti kiinnostavia referenssejä. Näin hyvinvointi lisääntyy ja kestävät ratkaisut yleistyvät maailmanlaajuisesti.

kriteeri-resurssitehokkuus-sininen
Päästö­vähennykset

Muutosprojekteissa vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja/tai edistetään kiertotaloutta. Esimerkiksi Renovation leap -projektissa tehdään vanhoista rakennuksista älykkäitä ja energiatehokkaita uudenlaisilla peruskorjauskonsepteilla.

kriteeri-elamanlaatu-sininen2
Elämän­laatu

Muutosprojektit mahdollistavat kaupunkilaisten kestävät valinnat ja parantavat elämänlaatua. Esimerkiksi järvien vesiä puhdistetaan hulevesiprojektissa mikromuoveista ja tiheämpi ilmanlaadun mittausverkosto mahdollistaa tehokkaammat ilmanlaadun parantamistoimenpiteet.

kriteeri-liiketoimintapotentiaali-sininen
Liiketoiminta­potentiaali

Muutosprojekteissa kehitetään kestävää liiketoimintaa yrityksille ja lähtökohtana on niiden skaalautuminen piloteista menestyviksi ratkaisuiksi ja palveluiksi Suomessa ja globaalisti.

kriteeri-referenssiarvo-sininen
Edellä­kävijyys

Smart & Clean -muutosten tulee luoda yrityksille kotimarkkinareferenssejä. Niiden tulee siis olla kansainvälisesti kiinnostavia.

kriteeri-yhteistyo-sininen
Yhteis­työ

Muutosprojekteissa on aina mukana sekä yksityisiä että julkisia toimijoita.

Tavoitteena pysyvä muutos

Pitkän aikavälin tavoitteet

Uudenlaisen yhdessä tekemisen tavoitteena pysyvä toimintamalli, jossa julkisen ja yksityisen sektorin PPPP (Public-Private-People-Partnership) yhteistyön avulla Helsingin seudulle syntyy uusia innovaatioita, kasvua ja työpaikkoja. Tällaisille yhteistyömalleille on maailmalla suuri kysyntä, sillä ainoastaan rajat ylittävällä yhteistyöllä vastataan ilmastonmuutoksen ja globaalin kestävyyskriisin aiheuttamiin haasteisiin.

Smart & Clean toimintamalli